گریه بسیجی


مشغول خواندن دعا بودم که گریه های بی قرار یکی از بسیجیها توجه مرا جلب کرد. غرق در راز و نیاز بود و به اطراف توجهی نداشت.
بعد از دعا سراغ فرمانده لشگر را گرفتم. می خواستم بپرسم این جوان کیست که اینهمه بی قراری می کرد؟
وقتی بچه ها همان جوان بیقرار را به عنوان فرمانده لشگر ( عباس کریمی) نشانم دادند، ماندم که اینها دیگر چه کسانی هستند.

خاطره ای از زندگی
شهید عباس کریمی
راوی: شیخ حسین انصاریان
منبع: کتاب کریمی